Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Kontrola biletów

Wzór legitymacji kontrolera MZK sp. z o.o. Jelenia Góra

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu. (wzór legitymacji kontrolera)
 2. Pasażer, podczas kontroli biletów obowiązany jest okazać ważny bilet (w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego bilet wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdu ulgowego), a osoba korzystająca z przejazdu bezpłatnego dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu bądź przewozu bagażu podlegającego opłacie bez właściwego biletu: MZK sp. z o.o. lub podmioty przez niego upoważnione pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową (określone w Cenniku) albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
 3. Należność z wezwania do zapłaty należy wpłacić bezzwłocznie w kasie MZK lub na rachunek bankowy:
  Bank Millenium S.A. 20 1160 2202 0000 0001 4808 3263
  W tytule przelewu należy podać numer wezwania do zapłaty oraz imię i nazwisko pasażera.
 4. Pasażer ma prawo wniesienia w formie pisemnej odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty. Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty opłaty dodatkowej, określonego na wezwaniu.
 5. W przypadku udokumentowania przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 10% stosownej opłaty dodatkowej.
 6. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia (lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy należności za przejazd oraz opłat dodatkowych wystawionych za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny).
 7. Stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy należności za przejazd oraz opłat dodatkowych wystawionych za zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny).