Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze: mzk.jgora.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest  zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie oświadczenia wykonawcy strony: AMM System sp. z.o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Marta Płoszaj, e-mail: mploszaj@mzk.jgora.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 76 48 736 wew. 219. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie
 • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp.  z o.o. w Jeleniej Górze: 

 1. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach na poziomie parteru. 
 2. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Wolności, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Centrum Obsługi Klienta znajduje się na parterze na wprost wejścia do budynku. 
 4. Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia. 
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po wcześniejszym umówieniu się.
 7. W budynku znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 8. Na parterze budynku znajdują się na drzwiach oznaczenia w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. 
 10. Przed budynkiem, po prawej stronie od wejścia do budynku, znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Autobusy komunikacji miejskiej

 1. Spółka dysponuje 80 autobusami. 
 2. Wszystkie autobusy posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, są niskopodłogowe i są wyposażone w: 
  • ręcznie rozkładaną przez kierowcę platformą wjazdową dla wózków inwalidzkich,
  • urządzenia głośnomówiące zapowiadające przystanki,
  • tablice świetlne informujące o przystankach, 
  • posiadają wydzielone miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
 3. W autobusach o napędzie elektrycznym na przyciskach otwierania drzwi umieszczone są napisy w języku Braille’a.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Ułatwienia na stronie internetowej Wygląd i tekst:

 • zmiana rozmiaru czcionki oraz odstępów w tekście
 • zmiana kontrastu
 • podświetlanie linków
 • zmiana rozmiaru kursora
 • przyjazny dla dyslektyków
 • podpowiedzi tekstowe do zdjęć.

 Skróty klawiaturowe: Strona internetowa dostępna jest z poziomu klawiatury (nie trzeba używać myszki do nawigacji). Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Klawisz TAB przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.