Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    

Cennik przewozu osób i bagażu

 

Cennik obowiązuje od dnia 01-03-2019 r. 

Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami
 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

§ 1. Zakres obowiązywania cennika.

1. Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwany dalej cennikiem, obowiązuje podczas przejazdów autobusami wszystkich linii.

2. Cennik określa:

 1) wysokość opłat i cen biletów za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;

2)  ulgi i zwolnienia obowiązujące przy przewozach środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;

3)  sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.

3. Wszystkie ceny określone w cenniku zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług.

 

§ 2. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych lub do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych.

1.  Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego określonych w przepisach szczególnych bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zwany dalej MZK sp. z o.o.

 

§ 3. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych.

1.  Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych są:

1) pracownicy MZK sp. z o.o.- w miejscowości zamieszkania, a jeżeli uprawniony pracuje poza miejscem zamieszkania, w miejscowości zamieszkania i miejscowości pracy - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego MZK sp. z o.o.;

2) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

4) dzieci w wieku do 7 lat (nie dłużej niż do 30 września w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 7 rok życia) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. Ulga dotyczy również dzieci z krajów członkowskich UE;

5) osoby upoważnione przez MZK sp. z o.o. do kontroli biletów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora;

6) osoby wskazane przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie dokumentu wydanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w formie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o.;

7) wszystkie osoby w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych, 1 stycznia w Nowy Rok;

8) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości. Ulga dotyczy również osób z krajów członkowskich UE;

9) posiadacze honorowego tytułu „Pionier Jeleniej Góry” - na podstawie legitymacji „Pioniera Jeleniej Góry” i dokumentu tożsamości;

10) byli nauczyciele „Tajnego Nauczania” - na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt i dokumentu tożsamości;

11) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

12) uczniowie szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

13) studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

14) uczniowie zagranicznych szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i studenci zagranicznych uczelni - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), EURO<26 Student lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej;

15) dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – na podstawie legitymacji przedszkolnej MEN-I/52/2 albo MENiS-II/181/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 albo MENiS-I/137/2,  uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MEN-I/51/2 albo MENiS-II/182/2 oraz dzieci i młodzież nie dłużej jednak niż do ukończenia 16 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, a także ich opiekunowie (osoba pełnoletnia), którym prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób w/w (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną;

16) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej. Ulga dotyczy również dzieci z krajów członkowskich UE;

17) osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazany opiekun przez osobę wymagającą opieki;

18) osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność –  a także przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej wskazany przez osobę wymagającą opieki;

19) emeryci po przepracowaniu minimum 15 lat i renciści po przepracowaniu minimum 10 lat
w MZK sp. z o.o. - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wydanej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;

20) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;

21) Osoby bezrobotne na trasie od miejsca zamieszkania do określonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i z powrotem, w wyznaczonym dniu stawiennictwa do godz. 17:00 na podstawie „Karty stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze i dokumentu tożsamości;

22) Honorowi Dawcy Krwi w godzinach 8:00 – 16:00 najkrótszą trasą na odcinku od punktu pobrania krwi do przystanku najbliższego miejsca zamieszkania – na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi oraz dokumentu tożsamości;

23) Członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.

 

§ 4. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą  lokalną.

1.  Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą lokalną są:

1) doktoranci – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) emeryci i renciści - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury/renty. Dla Obywateli Unii Europejskiej/osób pobierających świadczenia z krajów członkowskich UE na podstawie dokumentów potwierdzających przyznanie emerytury/renty wraz z innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), pozwalającym ustalić tożsamość, wiek i obywatelstwo;

3) osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia.

 

§ 5.Bilety EURO-NYSA.

1. Bilet całodzienny pojedynczy EURO-NYSA oraz bilet całodzienny EURO-NYSA dla małych grup (do 5 osób), uprawnia do przejazdu w dniu skasowania do godziny 04:00 dnia następnego, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej MZK sp. z o.o.;

2.  Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6 towarzyszącego osobie pełnoletniej;

3.  Bilet całodzienny EURO-NYSA z dodatkowo wykupionym biletem rowerowym EURO-NYSA, uprawnia do przewozu rowerów.

 

§ 6. Przewóz bagażu i zwierząt.

1.  Przewóz bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”;

2.  Cena biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego.

 

§ 7. Opłaty dodatkowe.

1. Opłata dodatkowa za:

1) przejazd bez ważnego biletu - wynosi 150,00 zł tj. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

2) przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 120,00 zł tj. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

3) przewóz bez biletu bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie lub wyłączonego z przewozu albo dopuszczonego do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - wynosi 60,00 zł tj. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

4) spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi  450,00 zł tj. 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

uiszczona powinna być w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość.

2. Przy przewozie roweru w momencie, gdy do autobusu wsiądzie osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub rodzic z dziecięcym wózkiem – należy ustąpić miejsca i wysiąść z pojazdu, gdyż rower nie  będzie zabezpieczony w odpowiedni sposób. Nieopuszczenie pojazdu w opisanej sytuacji będzie traktowane jak nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania pojazdu, za co przewidziana jest opłata dodatkowa określona w § 7 ust.1 pkt 4.

3. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3 tj.:

1) w przypadku  udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu - wynosi 15,00 zł;

2) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 12,00 zł;

3) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie - wynosi 6,00 zł.

4. W przypadku okazania biletu, którego stan wykazuje znaczny stopień: zniszczenia, zabrudzenia lub ślady ingerencji uniemożliwiające rozpoznanie faktu jego skasowania, traktuje się taki bilet jako nieważny i stosuje się przepis §7 ust. 1 pkt 1.

5. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia
(lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4.

6. Stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4).

7. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.

8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

9. W razie posiadania przez podróżnego ważnego biletu zakupionego przed kontrolą biletów, a którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umorzenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis §7 ust. 8.

 

§ 8. CENY BILETÓW (do 31-03-2019)

1. BILETY JEDNORAZOWE JEDNOKROTNEGO KASOWANIA - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS. 

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

 Cała sieć - wszystkie strefy opłat

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 2. BILETY JEDNORAZOWE zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,90 zł

1,45 zł

1,75 zł

Bilet na krótki przejazd (do 3 przystanków) Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,20 zł

1,10 zł

1,30 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

3. BILETY JEDNORAZOWE CZASOWE PRZESIADKOWE - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY USTAWOWY

ULGOWY LOKALNY

Bilety czasowe (ważne we wszystkich strefach opłat)

30 minut

3,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

45 minut

4,00 zł

2,00 zł

2,40 zł

60 minut

5,00 zł

2,50 zł

3,00 zł

 

4. BILETY OKRESOWE IMIENNE – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE (ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca)

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU                DO PIĄTKU  Z WYŁĄCZENIEM          DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

 USTAWOWY

LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

100,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

48,00 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

92,00 zł

46,00 zł

55,20 zł

74,00 zł

37,00 zł

44,40 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

160,00 zł

80,00 zł

96,00 zł

130,00 zł

65,00 zł

78,00 zł

Rozpoczęcie ważności miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

5. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE (ważne od 1-go do ostatniego dnia miesiąca)

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI MIESIĄCA

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU                DO PIĄTKU  Z WYŁĄCZENIEM          DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

USTAWOWY

LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

124,00 zł

62,00 zł

74,40 zł

100,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

115,00 zł

57,50 zł

69,00 zł

92,00 zł

46,00 zł

55,20 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

200,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

160,00 zł

80,00 zł

96,00 zł

Rozpoczęcie ważności miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

6. BILETY OKRESOWE IMIENNE NA DOWOLNĄ LICZBĘ DNI – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY NA DOWOLNĄ LICZBĘ KOLEJNYCH DNI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

                      Ilość dni:

           Strefa opłat                                       

6 -15

16-30

31-90

6 -15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

Odpłatność za jeden dzień

Strefa miejska Jeleniej Góry

3,44 zł

3,34 zł

3,24 zł

1,72 zł

1,67 zł

1,62 zł

2,06 zł

2,00 zł

1,94 zł

Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

3,18 zł

3,08 zł

2,98 zł

1,59 zł

1,54 zł

1,49 zł

1,91 zł

1,85 zł

1,79 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

5,50 zł

5,34 zł

5,18 zł

2,75 zł

2,67 zł

2,59 zł

3,30 zł

3,20 zł

3,11 zł

 

Rozpoczęcie ważności biletów okresowych imiennych na dowolną liczbę dni następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

7. OKRESOWE IMIENNE ULGOWE BILETY WAKACYJNE - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Cena okresowego imiennego ulgowego biletu wakacyjnego ważnego od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku we wszystkie dni na wszystkich liniach we wszystkich strefach opłat wynosi 75,00 zł. 

8. BILETY OKRESOWE IMIENNE ULGOWE Z ULGĄ 95% - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

    Cena imiennego biletu ulgowego z ulgą 95% ważnego przez kolejnych 3 lub 6 miesięcy wynosi:

 - na okres 3 kolejnych miesięcy  -  24,00 zł,

 - na okres 6 kolejnych miesięcy  -  48,00 zł.

9. BILETY OKRESOWE IMIENNE na podstawie Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Cena okresowego imiennego biletu na wszystkie linie, ważnego w strefie miejskiej Jeleniej Góry na przejazdy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca na przejazdy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, dla dzieci i młodzieży rodzin wielodzietnych uczęszczających do szkół na terenie Jeleniej Góry, wynosi 10,00 zł.

10. BILETY SEMESTRALNE IMIENNE - dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

Rodzaj biletu

Okres ważności biletu

W strefie miejskiej Jeleniej Góry

Na całą sieć

A

4 miesięczne (od X do I lub od II do V)

190 zł

310 zł

B

5 miesięczne (od IX do I lub od II do VI)

280zł

460 zł

Bilet semestralny A przysługuje studentom.

Bilet semestralny B przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 22 roku życia.

11. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych oraz przy pomocy Elektronicznej Portmonetki.

ILOŚĆ DNI WAŻNOŚCI BILETU

WSZYSTKIE LINIE W STREFIE MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

WSZYSTKIE LINIE                            WE WSZYSTKICH STREFACH

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

USTAWOWY

LOKALNY

1 DZIEŃ

12,00 zł

6,00 zł

7,20 zł

20,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

2 DNI

22,00 zł

11,00 zł

13,20 zł

34,00 zł

17,00 zł

20,40 zł

Bilety okresowe na okaziciela:

a)        rozpoczęcie ważności biletów okresowych na okaziciela ważnych 1 lub 2 dni następuje z chwilą ich nabycia,

b)        ważne są do godz. 24 (w przypadku rozpoczęcia jazdy kursem rozpoczynającym się po godz. 23:00 bilet jest ważny do końca kursu).

12. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA NA DOWOLNĄ LICZBĘ DNI – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

  

BILETY NA DOWOLNĄ LICZBĘ KOLEJNYCH DNI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY

LOKALNY

Ilość dni:

 

Strefa opłat                                        

6-15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

6-15

16-30

31-90

Odpłatność za jeden dzień

Wszystkie linie w strefie miejskiej Jeleniej Góry

4,26 zł

4,14 zł

4,02 zł

2,13 zł

2,07 zł

2,01 zł

2,56 zł

2,48 zł

2,41 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

6,88 zł

6,68 zł

6,48 zł

3,44 zł

3,34 zł

3,24 zł

4,13 zł

4,01 zł

3,89 zł

Rozpoczęcie ważności biletów okresowych na okaziciela na dowolną liczbę dni następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

13. BILETY EURO-NYSA       

- Cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 25,00 zł

- Cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób)  - 75,00 zł

- Cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower

 
 

§ 9. WYKAZ STREF OPŁAT DLA BILETÓW OKRESOWYCH.

 

Strefę miejską wyznacza obszar administracyjny Miasta Jelenia Góra, a granice strefy opłat wyznaczają następujące przystanki:

- dla gminy Janowice Wielkie:

  „Radomierz - Zakład”,

  „Kaczawska” dla kursów do Komarna,

- dla gminy Jeżów Sudecki:

  „Godzisz”,

  „Podchorążych”,

  „Legnicka”,

- dla gminy Mysłakowice:

  „Przyboczna”,

  „Lotnisko” dla kursów przez Dąbrowicę,

        „Czarnoleska” dla kursów przez ul. Sudecką,

- dla miasta Piechowice:

  „Dom Hauptmanna”,

  „Sobieszów”,

- dla gminy Podgórzyn:

  „Osiedle Orzeszkowej”,

  „XX-lecia - Pętla”.

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI