Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    

Cennik przewozu osób i bagażu

 

Cennik obowiązuje od dnia 01-03-2019 r. 

Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami
 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze
 

Opracowano na podstawie Uchwały Nr 37.V.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 lutego 2019 r.

 

§ 1. Zakres obowiązywania cennika.

1. Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwany dalej cennikiem, obowiązuje podczas przejazdów autobusami wszystkich linii.

     2. Cennik określa:

 1) wysokość opłat i cen biletów za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;

2)  ulgi i zwolnienia obowiązujące przy przewozach środkami publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Miasto Jelenia Góra;

3)  sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej przewidzianych w ustawie Prawo przewozowe.

    3. Wszystkie ceny określone w cenniku zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług.

 

§ 2. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych lub do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych.

1.  Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego określonych w przepisach szczególnych bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zwany dalej MZK sp. z o.o.

 

§ 3. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych ( uprawnienie obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.).

1.  Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych są:

1) pracownicy MZK sp. z o.o.- w miejscowości zamieszkania, a jeżeli uprawniony pracuje poza miejscem zamieszkania, w miejscowości zamieszkania i miejscowości pracy - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego MZK sp. z o.o.;

2) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze - na podstawie ważnej legitymacji służbowej;

4) dzieci w wieku do 7 lat (nie dłużej niż do 30 września w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 7 rok życia) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o., zawierającego posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych;

5) osoby upoważnione przez MZK sp. z o.o. do kontroli biletów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora;

6) osoby wskazane przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego w trakcie wykonywania czynności służbowych – na podstawie dokumentu wydanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w formie biletu elektronicznego wydanego przez MZK sp. z o.o.;

7) wszystkie osoby w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych, 1 stycznia w Nowy Rok;

8) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości;

9) posiadacze honorowego tytułu „Pionier Jeleniej Góry” - na podstawie legitymacji „Pioniera Jeleniej Góry” i dokumentu tożsamości;

10) byli nauczyciele „Tajnego Nauczania” - na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt i dokumentu tożsamości;

11) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkołach nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

12) uczniowie szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

13) studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

14) uczniowie zagranicznych szkół - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i studenci zagranicznych uczelni - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card), EURO<26 Student lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej;

15) dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – na podstawie legitymacji przedszkolnej MEN-I/52/2 albo MENiS-II/181/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 albo MENiS-I/137/2,  uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MEN-I/51/2 albo MENiS-II/182/2 oraz dzieci i młodzież nie dłużej jednak niż do ukończenia 16 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, a także ich opiekunowie (osoba pełnoletnia), którym prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób w/w (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną;

16) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy administracji szkolnej;

17) osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej osoby oraz wskazany opiekun przez osobę wymagającą opieki;

18) osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku w stopniu umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – a także przewodnik towarzyszący osobie uprawnionej wskazany przez osobę wymagającą opieki;

19) emeryci po przepracowaniu minimum 15 lat i renciści po przepracowaniu minimum 10 lat
w MZK sp. z o.o. - na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wydanej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;

20) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.;

21) Osoby bezrobotne na trasie od miejsca zamieszkania do określonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i z powrotem, w wyznaczonym dniu stawiennictwa do godz. 17:00 na podstawie „Karty stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze i dokumentu tożsamości;

22) Honorowi Dawcy Krwi w godzinach 8:00 – 16:00 najkrótszą trasą na odcinku od punktu pobrania krwi do przystanku najbliższego miejsca zamieszkania – na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi oraz dokumentu tożsamości;

23) Członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny bądź na podstawie ważnej legitymacji poświadczającej posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawionej w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o.

 

§ 4. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych z ulgą  lokalną (uprawnienie obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.).

1.  Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą lokalną są:

1) doktoranci – na podstawie ważnej legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) emeryci i renciści - na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dokumentem potwierdzającym przyznanie emerytury/renty;

3) osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia.

 

§ 5.Bilety EURO-NYSA.

1. Bilet całodzienny pojedynczy EURO-NYSA oraz bilet całodzienny EURO-NYSA dla małych grup (do 5 osób), uprawnia do przejazdu w dniu skasowania do godziny 04:00 dnia następnego, na wszystkich liniach komunikacji miejskiej MZK sp. z o.o.;

2.  Bilet całodzienny pojedynczy lub grupowy EURO-NYSA uprawnia do bezpłatnego przejazdu jednego dziecka w wieku do lat 6 towarzyszącego osobie pełnoletniej;

3.  Bilet całodzienny EURO-NYSA z dodatkowo wykupionym biletem rowerowym EURO-NYSA, uprawnia do przewozu rowerów.

 

§ 6. Przewóz bagażu i zwierząt.

1.  Przewóz bagażu i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”;

2.  Cena biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego.

 

§ 7. Opłaty dodatkowe.

1. Opłata dodatkowa za:

1) przejazd bez ważnego biletu - wynosi 150,00 zł tj. 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

2) przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 120,00 zł tj. 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

3) przewóz bez biletu bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie lub wyłączonego z przewozu albo dopuszczonego do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - wynosi 60,00 zł tj. 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

4) spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi  450,00 zł tj. 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego;

uiszczona powinna być w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość.

2. Unormowanie unieważnione.

3. Opłata manipulacyjna wynosi 10% opłaty dodatkowej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3 tj.:

1) w przypadku  udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu, którego nie miał podczas przejazdu - wynosi 15,00 zł;

2) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - wynosi 12,00 zł;

3) w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego biletu za przewóz bagażu lub zwierzęcia podlegającego opłacie - wynosi 6,00 zł.

4.  Unormowanie unieważnione.

5. Stosuje się 60% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia
(lub w najbliższym dniu roboczym) dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4.

6. Stosuje się 30% zniżkę w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej przed upływem 7 dni od daty wystawienia dokumentu określającego jej wysokość (zniżka nie dotyczy opłat dodatkowych określonych w §7 ust. 1 pkt 4).

7. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w formie bezgotówkowej decyduje data wystawienia dyspozycji.

8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

9. W razie posiadania przez podróżnego ważnego biletu zakupionego przed kontrolą biletów, a którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umorzenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis §7 ust. 8.

 

§ 8. CENY BILETÓW - obowiązują od 01 kwietnia 2019 r.

1. Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania -zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Cała sieć

3,00 zł

1,50 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 

2. Bilety jednorazowe -zakupione przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym z rejestracją zarówno wejścia jak i wyjścia z autobusu.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,90 zł

1,45 zł

Bilet na krótki przejazd                             (do 3 przystanków)                                    Cała sieć - wszystkie strefy opłat

2,20 zł

1,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku rejestracji wyjścia z autobusu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym uznaje się, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

 

3.  Bilety jednorazowe czasowe - zakupione w przedsprzedaży, w automatach biletowych, przy pomocy Elektronicznej Portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym bez zarejestrowania wyjścia z autobusu oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy tzw. bilet - SMS.

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

Bilety czasowe                         Cała sieć

30 minut

3,00 zł

1,50 zł

60 minut

4,00 zł

2,00 zł

90 minut

5,00 zł

2,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bilety okresowe imienne  – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE  30-dniowe

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

USTAWOWY / LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

100,00 zł

50,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

Cała sieć

120,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

Aktywacja miesięcznych biletów okresowych imiennych następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 

5. Bilety okresowe na okaziciela – dostępne tylko w formie biletu elektronicznego.

BILETY MIESIĘCZNE 30-dniowe

WAŻNY WE WSZYSTKIE DNI

WAŻNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH

RODZAJE BILETÓW

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

USTAWOWY / LOKALNY

Strefa miejska Jeleniej Góry

120,00 zł

60,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

Cała sieć - wszystkie strefy opłat

140,00 zł

70,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Aktywacja miesięcznych biletów okresowych na okaziciela następuje z chwilą zbliżenia biletu elektronicznego do kasownika.

 

6. Bilety okresowe na okaziciela – zakupione w automatach biletowych.

RODZAJ BILETU

OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁEJ SIECI

NORMALNY

ULGOWY

USTAWOWY / LOKALNY

24-godzinny

10,00 zł

5,00 zł

48-godzinny

20,00 zł

10,00 zł

Weekendowy

18,00 zł

9,00 zł

Bilety okresowe na okaziciela:

1) 24 - oraz 48 - godzinne- uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci przez odpowiednio: 24 lub 48 godzin liczonych od momentu zakupu biletu;

2)  weekendowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na całej sieci ważne od piątku od godz. 12:00 do poniedziałku do godz. 12:00.

 

7. Bilety EURO-NYSA:

- cena biletu całodziennego pojedynczego EURO-NYSA - 40,00 zł;

- cena biletu całodziennego dla małych grup (do 5 osób)  - 100,00 zł;

- cena biletu rowerowego - 10,00 zł / za jeden rower.

 

§ 9. WYKAZ STREF OPŁAT DLA BILETÓW OKRESOWYCH.

Strefę miejską wyznacza obszar administracyjny Miasta Jelenia Góra, a granice strefy opłat wyznaczają następujące przystanki:

- dla gminy Janowice Wielkie:

  „Radomierz - Zakład”,

  „Kaczawska” dla kursów do Komarna,

- dla gminy Jeżów Sudecki:

  „Godzisz”,

  „Podchorążych”,

  „Legnicka”,

- dla gminy Mysłakowice:

  „Przyboczna”,

  „Lotnisko”,

        „Kalinowa” dla kursów przez ul. Sudecką,

- dla miasta Piechowice:

  „Dom Gerharta Hauptmanna”,

  „Sobieszów”,

- dla gminy Podgórzyn:

  „Staw”,

  „Podgórzyńska”.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

LUB DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH.

 

1. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień ustawowych na liniach normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:

1) posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej

2) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego), zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,

3) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę,

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, a także towarzyszący im przewodnik, na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną,

5) osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego - na podstawie ważnej legitymacji osoby represjonowanej.  

 

2. Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą ustawowąna liniach normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:

1) kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie,

2) weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego,

4) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,

5) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych- na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium.

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Staż Miejska ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie Piechowice Gmina Mysłakowice Janowice Wielkie Podgórzyn Jeżów Sudecki

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI