Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Polityka prywatności

Polityka prywatności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

I. Zbieranie informacji oraz danych osobowych

Polityka prywatności oraz Cookies określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z serwisu internetowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pod adresem: www. mzk.jgora.pl. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności i Cookies.

 1. MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zbiera wyłącznie dane informatyczne niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu.  Dane te obejmują np. adres IP, godzinę odwiedzin, nazwę domeny, itp.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych, to znaczy nie są gromadzone dane pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, itp. Wszelkie pozostałe dane przekazywane za pomocą tego Serwisu będą traktowane przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze jako całkowicie poufne. Informacje te nigdy nie będą udostępniane jakimkolwiek stronom trzecim lub publikowane bez wcześniejszej zgody osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Dane osobowe, kontaktowe przekazywane z wykorzystaniem “Formularza kontaktowego” (imię i nazwisko, adres e-mail ) nie są przetwarzane przez Serwis MZK sp.  z o.o., a jedynie kierowane w postaci bezpiecznego e-maila do odpowiedniej komórki organizacyjnej MZK sp. z o.o. w celu realizacji zgłoszenia, bądź odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
 4. Dane osobowe wprowadzane w formularzach: formularz elektroniczny (wnioseko wydanie imiennego biletu elektronicznego), formularz reklamacyjny, służą jedynie do lokalnego (na urządzeniu Użytkownika) wygenerowania wypełnionego druku formularza w postaci pliku *.pdf do wydrukowania lub przesłania jego formy elektronicznej.
 5. Dane z adresu e-mail uzyskane w związku z subskrypcją newslettera będą wykorzystane wyłącznie w celu wysłania informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz komunikatów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej; są one magazynowane w bazie subskrybentów.
 6. W celu stałej poprawy użyteczności strony Serwisu i doświadczeń odwiedzających ją gości, używane są mechanizmy śledzenia będące branżowymi standardami – Google Analytics.
 7. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności dla wyżej wymienionego produktu, prosimy odwołać się bezpośrednio do Centrum Ochrony Prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika

Stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10. Maja 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. informuje, iż:

 1. Administratorem podawanych danych osobowychjest Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, KRS 0000338156, ul. Wolności 145, 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 76 48 736, fax: 75 76 48 684, e-mail: mzkjg@mzk.jgora.pl, www.mzk.jgora.pl;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mzk.jgora.pl;
 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń (zamówień, zapytań) na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych;
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018, poz.1000);
 7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że MZK sp. z o. o. zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. MZK sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji oraz wszelkich danych zgromadzonych w Serwie i nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. MZK sp. z o.o. będzie wykorzystywało przekazane dane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane.

III. Bezpieczeństwo

MZK sp. z o. o. chroni swoje dane w tym dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich dostępu przez osoby do tego nieuprawnione. Środki bezpieczeństwa rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

IV. Postanowienia końcowe

Zarząd MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej „Polityki prywatności” na stronie www.mzk.jgora.pl. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni. Ewentualne zmiany nie będą naruszały w żaden sposób zasad bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników

Polityka Cookies Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika przez MZK w Jeleniej Górze sp. z o. o.

I. Definicje

 1. Definicje
 2. Administratorem jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 145, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 611-267-94-31, REGON: 021073468, KRS: 0000338156. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, w dalszej części zwana również Administratorem Danych Osobowych lub ADO, który prezentuje informacje drogą elektroniczną oraz uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies (tzw. “ciasteczka”)– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 4. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 5. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez zewnętrznych usługodawców Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 6. Serwis– oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie mzk.jgora.pl;
 7. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 8. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności oraz Cookies jak i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • Cookies sesyjne:są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje w Serwisie własne Cookies w celu umożliwienia „zapamiętania” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, w zakresie:

 • wybranego języka,
 • decyzji o akceptacji polityki prywatności i polityki Cookies,
 • wyglądu strony internetowej – tzw. „funkcjonalne” pliki Cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Zewnętrzne

Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

 1. wskazania na stronach Serwisu lokalizacji Administratora oraz punktów sprzedaży Administratora z wykorzystaniem map systemu OPEN STREET (administrator cookies zewnętrznego z siedzibą w USA:, zasady ochrony prywatności:
  https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
 2. umieszczenia na stronie internetowej Administratora elementu widget serwisu Facebook stanowiącego odnośnik do strony Administratora na portalu Facebook (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook, Inc. z siedzibą w USA, zasady ochrony  prywatności: https://www.facebook.com/policies/cookies/),

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 2. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

Zarząd MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej „Polityki Cookies” na stronie www.mzk.jgora.pl. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni. Ewentualne zmiany nie będą naruszały w żaden sposób zasad bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.