Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna
Przekierowuje do wyników wyszukiwarki
Przekierowuje do odnośnika https://mzkjg.ssdip.bip.gov.pl/. Przekierowuje do odnośnika https://mzk.jgora.pl/o-firmie/projekty-unijne/. Przełącza na kontrastową wersje strony

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH Jeleniej Górze WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jestMiejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra , dalej jako „MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”;
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):  ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra tel. kontaktowy: (75) 76 48 736 wew. 156; e-mail: iod@mzk.jgora.pl;
 3. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja), b, c i f RODO w celu należytego świadczenia usług przez MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wynikających z Umowy Spółki, a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/ oraz w celu marketingu własnych produktów lub usług MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponadto mogą być przetwarzane również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej – www.mzk.jgora.pl  w zakładce „Ochrona danych osobowych” plik „Monitoring wizyjny”;
 4. prawnie uzasadnionymi interesami MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest konieczność realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki;
 5. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy są udostępniane następującym odbiorcom danych – Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych  – innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu przejazdu bez biletu lub stosownych uprawnień oraz z tytułu świadczenia innych usług przez MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, o których mowa w Umowie Spółki. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze na rzecz Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.);
 8. Odbiorcy usług/Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. w przypadku procesu rekrutacji Odbiorca usług/Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 10. Odbiorca usług/Klient/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 11. podanie przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenie usług pomiędzy MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze a Odbiorcą usług/Klientem/Wykonawcą;
 12. dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MZK Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy/zlecenia.