Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Klauzula monitoringu wizyjnego

NFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH (KLAUZULA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Monitoring wizyjny w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, dalej jako „MZK Sp. z o.o ” w Jeleniej Górze” został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na szkodę, ponadto w celu analizowania niewłaściwych zachowań oraz aktów wandalizmu, agresji pasażerskiej względem pracowników oraz zdarzeń komunikacyjnych.Monitoring wizyjny jest  szczególnym nadzorem MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nad jego terenem, terenem wokół obiektów  oraz w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu jak i dźwięku (w pojazdach) za pośrednictwem kamer.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówek, palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki, pomieszczenia oraz pojazdy MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
 4. MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oznaczył pomieszczenia/pojazdy monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”).
 5. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje, iż:
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze;
  2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, tel. kontaktowy: (75) 76 48 736 wew. 156, e-mail: iod@mzk.jgora.pl;
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celach, o których mowa w pkt. 1 niniejszej klauzuli;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji – dysku twardym rejestratora CCTV, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.). Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  7. przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  9. udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje odmowę wstępu do obiektów/pojazdów MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze;
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MZK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, w tym profilowaniu przy monitoringu wizyjnym.