Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje:

 • badanie wszystkich pojazdów w podstawowym zakresie (badanie okresowe)
 • badanie autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • badanie pojazdów:
  • używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • przystosowanych do zasilania gazem
  • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
  • skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
  • zabytkowych i marki “SAM”
  • nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach oraz wykonywanie tabliczek zastępczych

Zapraszamy :

w dni robocze : 6.30 – 21.30
w soboty : 6.30 – 13.30

Ceny za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów są cenami urzędowymi uregulowanymi przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z dnia 14 października 2004 r.)

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA BRUTTO1)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

– motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

– samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą; samochód ciężarowy i specjalny: do 3,5 t d.m.c.; pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

 

98,00 zł

1.3

– samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

– samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

– autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

– przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

– przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

– przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.12

nie dotyczy

1.13

nie dotyczy

1.14

nie dotyczy

1.15

– pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.16

pozycja skreślona

1.17

nie dotyczy

1.18

nie dotyczy

1.19

nie dotyczy

1.20

nie dotyczy

1.21

nie dotyczy

1.22

– motorower

50,00 zł

1.23

nie dotyczy

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

– skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.2

nie dotyczy

2.3

nie dotyczy

2.4

– ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

– połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

– toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

– poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

– geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

– działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

– wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

3

Pozycja skreślona

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

4.1

– określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

 

20,00 zł

4.2

– po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

– dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

– co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

 

         20,00 zł

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne)

 

94,00 zł

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.1

pozycja skreślona

6.2

– który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

– który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe);

50,00 zł

6.4

– który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

– autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

– do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

– w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę  danych w dowodzie rejestracyjnym.

 

82,00 zł

6.8

– o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

50,00 zł

 

 

– w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

 

60,00 zł

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

– jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

 

94,00 zł

6.10

– w którym podczas badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00 zł

6.11

– pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.12

– dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00 zł

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

– prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00 zł

7.2

– czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00 zł

7.3

– czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

 

48,00 zł

7.4

– czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

 

41,00 zł

7.5

– czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

           41,00 zł

7.6

– wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

– wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

– wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

– sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

 7.10

– pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

 

255,00 zł

 

Objaśnienia:

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „ przystosowany do ciągnięcia przyczepy „ lub „ HAK ”  nie pobiera się opłaty kreślonej w lp. 7.1 tabeli.
 2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i  5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej   w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę kreśloną w lp. 1 tabeli.
 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

m.w – masa własna pojazdu

d.m.c.   –  dopuszczalna masa całkowita pojazdu 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

         tel. 75 76 48 736  wew.142

godziny otwarcia:

 • w dni robocze : 6:30 – 21:30
 • w soboty : 6:30 – 13:30